'Na caramella

11920

Mi ricordu quann’era vagnoni
era propria nu capacchioni
ca ci nci penzu quasi mi stizzu
ti comu era scurdatizzu,
ti qua a dda mi scurdava
ci la mamma mi mannava