'Na caramella

download.png

Mi ricordu quann’era vagnoni
era propria nu capacchioni
ca ci nci penzu quasi mi stizzu
ti comu era scurdatizzu,
ti qua a dda mi scurdava
ci la mamma mi mannava
alla putea ti cumma’ Lina
pì ccatta’ nu chilu ti farina,
na gazzosa e do’ panini,
mienzu chilu ti filatini,
na quarta ti murtatella
e pì me’ na caramella.
Alla strata tineva mmocca
sempri la stessa filastrocca
ma li muerti t’la capu mea
quannu rrivava alla putèa
faceva la ficura ti Purginella
ca circava la sola caramella.
Allu turna’ a casa m’la sucava
e intr’a me’ già sta pinzava:
mara a Francu ca certu l’avi
cu la cucchiara ti li favi!
Ccussì a drittu e a stuertu
nvintò na scusa a cunciertu:
ma’, m’agghiu scurdatu la lista
ca propria no l’agghiu vista,
agghiu tuzzatu la capu a na tabella
e cce ccattu? ah… na caramella!
La mamma n’ogna rraggiata
mi scrivìu la lista t’la spisata
e dissi: pì stavota no mi lamentu
però ti osci nnanti statti attientu
ca ci tuzzi li corni alla tabella
t’ata scurda’ puru la caramella.


Locorotondo Francesco