La pettula
8.jpg

La nonna ti Natali

enchi 'na coppa ti acqua e di sali
faci 'ni fuessu 'ntra la farina
'mmrscėka ogni cosa: 'na cosa fina.

Quannu la capu 'nci dici basta
si 'nfordaca li manichi e tempra la pasta,
Tempra di sonnra, tempra di sotto,
fino a quannu č liscia totta.

'ntra la frzora sta frici l'uegghju

quru di 'st'annu, lu uegghju megghju
'bfocu lu fuecu e faci rumori
enchi la casa ti fumu e d'ardori.

Poi lqa nonna cala la manu
strengi la pasta ti semola e granu
essi la cocala tonna, tonna
comu l'ovu ti la palomma.

'Ntra lu uegghju la cocala frici
mąmgimi, mąngimi, pari ca tici
non ci risistu chił, l'ardori mi stona....
Mezzica la pettala quant'č bona!Viqalba Ciollaro